FUNCIONS

TÍTOL II DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

Òrgans, atribucions i funcionament

DOGV núm. 7606 de 2 de setembre de 2015

CAPÍTOL I Òrgans

Article 7. Òrgans

1. Els òrgans de la *Mancomunitat seran representatius dels ajuntaments mancomunats d’acord amb el que disposen els següents articles.

2. Els òrgans necessaris de la *Mancomunitat són:

a) El Ple.

b) La Presidència.

c) La Vicepresidència o vicepresidències.

d) La Junta de Govern.

e) Les comissions informatives.

3. Així mateix podran constituir-se:

a) Comissions de seguiment de serveis.

b) L’Assemblea de Participació Comarcal, constituïda per vocals designats per la representació d’àmbit comarcal dels partits polítics més rellevants que es reunirà, almenys, una vegada a l’any.

c) Òrgans complementaris en forma de consells sectorials o altres òrgans semblants per a integrar i facilitar la participació ciutadana en els diferents àmbits d’activitat a la comarca.

CAPÍTOL II El Ple

Article 8

El Ple és l’òrgan suprem de govern i administració de la *Mancomunitat representatiu de tots els municipis que la integren.

Article 9

El Ple de la *Mancomunitat estarà integrat pels vocals representants de les entitats mancomunades.

Article 10

1. Els integrants del Ple són els següents:

a) Primers vocals: ho seran els alcaldes dels municipis mancomunats, que seran membres nats del Ple.

b) Segons vocals: ho seran un regidor/a triat/per cada ajuntament, de conformitat amb la legalitat vigent.

2. Tots els vocals podran participar en els debats.

3. El vot serà emés pel primer vocal de cada municipi si estiguera present en la sessió, i si no ho està, pel segon vocal del municipi.

4. Cessament

a) La pèrdua de la condició d’alcalde comporta el cessament com a primer vocal.

b) Els segons vocals mantindran la seua condició fins que no siguen revocats per l’ajuntament que li va designar o perden la condició de regidor/a.

c) Si la pèrdua de la condició d’alcalde o de regidor/a estiguera motivada per l’extinció del mandat, continuaran com a vocals en la *Mancomunitat en funcions només per a l’administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors.

d) Si l’ajuntament deixa de ser membre de la *Mancomunitat, els seus representants perdran la condició de vocal.

5. Cada entitat local menor dels municipis que formen part de la *Mancomunitat podrà designar un representant davant el Ple de la *Mancomunitat, amb veu però sense vot, triat per l’entitat local menor de conformitat amb la legalitat vigent.

Article 11. Constitució del Ple

1. Després de la celebració d’eleccions municipals, i una vegada que els ajuntaments hagen comunicat a la *Mancomunitat els seus representants, el president en funcions convocarà la sessió plenària per a la constitució i elecció de la Presidència. Aquesta sessió se celebrarà en el període dels tres mesos següents a la constitució dels ajuntaments. Si no es convocara en el termini assenyalat, quedarà automàticament convocada per a l’últim dia hàbil d’aquest termini, a les 12.00 hores, en el lloc de celebració habitual de les sessions plenàries de constitució de la *Mancomunitat. El secretari de la *Mancomunitat notificarà la convocatòria incloent a l’ordre del dia la constitució i l’elecció de la Presidència.

2. El Ple, en la sessió d’organització, considerarà, específicament, les atribucions a delegar en la Presidència i/o en la Junta de Govern, per a afavorir el bon funcionament de l’organització de la *Mancomunitat sense perjudici del seu control pel Ple.

3. El mandat del Ple de la *Mancomunitat es prolongarà fins a la celebració de noves eleccions locals. Després continuarà en funcions fins a la data de constitució de la nova corporació. En aqueix període tan sols es podrà dur a terme l’administració ordinària, i en cap cas podran acceptar-se acords per als quals legalment es requerisca una majoria qualificada. L’acta de l’última sessió plenària podrà ser aprovada per la Presidència en funcions i tres vocals designats entre els diferents grups comarcals.

4. El Ple de la *Mancomunitat podrà celebrar sessions en la seu de la *Mancomunitat i també a la casa consistorial, o lloc habilitat a aquest efecte, dels municipis integrants.

Article 12. Funcions del Ple

1. Corresponen al Ple de la *Mancomunitat totes les atribucions que la normativa vigent en matèria de règim local atribueix al Ple dels ajuntaments, amb les adaptacions pertinents al règim propi de les mancomunitats.

2. En tot cas correspon al Ple de la *Mancomunitat:

a) Elegir i destituir el president/a.

b) L’aprovació de la modificació o reforma dels estatuts.

c) Admissió i separació de membres de la *Mancomunitat.

d) Fixar anualment les aportacions econòmiques dels municipis integrants de la *Mancomunitat.

e) Informar l’acord inicial de separació de qualsevol dels seus membres.

f) Acordar la dissolució de la *Mancomunitat i nomenar als vocals de la comissió liquidadora, així com l’aprovació de la proposta efectuada per aquesta.

g) Totes aquelles que li siguen atribuïdes al Ple pels presents estatuts.

CAPÍTOL III El president. Funcions

Article 13. La Presidència

1. El titular de la Presidència de la *Mancomunitat serà triat en la sessió constitutiva del Ple de la Mancomunitat d’entre els vocals que la integren, per majoria absoluta dels drets de vot.

2. Si cap candidat obté majoria absoluta en primera votació, es procedirà a realitzar una segona votació en la mateixa sessió entre els dos candidats que hagueren obtingut el major nombre de vots. Resultarà elegit el candidat que obtinga major nombre de drets de vot. En cas d’empat, resultarà triat el de major edat.

3. El titular de la Presidència deixarà de ser-ho:

a) En perdre la condició de vocal.

b) Per renúncia a la Presidència, que haurà de formular per escrit davant del Ple de la *Mancomunitat, el qual adoptarà acord de coneixement i elecció de nou titular de la Presidència en el termini de temps més curt possible.

c) Pels mateixos motius i en els mateixos termes que la legislació de règim local preveu per a la pèrdua de l’alcaldia de les corporacions locals.

Article 14. Vicepresidències

La Presidència designarà una o més vicepresidències, que els seus titulares han de pertànyer a la Junta de Govern, que la substituiran per l’ordre del seu nomenament en cas d’absència, vacant o malaltia, o abstenció en un procediment.

Article 15. Funcions de la Presidència

1. Corresponen a la Presidència de la *Mancomunitat totes les atribucions que la normativa vigent en matèria de règim local atribueix a l’alcaldia dels ajuntaments, amb les adaptacions pertinents al règim propi de les mancomunitats.

2. La Presidència pot delegar l’exercici de les seues atribucions de conformitat amb el qual es preveu a la normativa vigent en matèria de règim local per a la delegació d’atribucions per l’alcalde dels ajuntaments.

CAPÍTOL IV Junta de Govern. Comissions informatives. Comissions de serveis

Article 16. La Junta de Govern i les comissions informatives La composició, funcionament, organització i atribucions, tant de la Junta de Govern com de les comissions informatives, s’ajustaran al que, a aqueix respecte, resulte aplicable i vinculant de la normativa vigent en matèria de règim local.

Article 17. Les comissions de seguiment de serveis

1. El reglament de cada servei mancomunat específic podrà incloure la constitució d’una comissió de seguiment del servei, regulant el seu funcionament, per a estudiar, debatre i informar els assumptes relacionats, sempre que l’entitat i el volum de les qüestions plantejades en relació al servei el requerisquen.

2. La representació en aquestes comissions correspondrà als municipis adherits, en proporció a la seua participació en el servei.

CAPÍTOL V Grups comarcals

Article 18. Grups comarcals

1. Els integrants del Ple de la *Mancomunitat s’agruparan en grups comarcals, amb la finalitat de facilitar i agilitar el funcionament dels òrgans de la *Mancomunitat. Cada grup comarcal s’integrarà pels vocals que s’hagen presentat en les eleccions municipals en llistes d’una mateixa formació electoral. Un grup haurà d’estar constituït per, almenys, dues vocals designats per, almenys, dos municipis. En tractar-se de vocals designats per una formació electoral que haja sigut votada per, almenys, un 2% del número dels vots emesos en el conjunt del municipis de la comarca, el grup podrà estar constituït per un únic vocal. El conjunt dels vocals que no s’integren a un altre grup comarcal es constituirà en grup comarcal mixt.

2. El grup comarcal determinarà i comunicarà el nom i les sigles identificadores del grup, així com el seu portaveu, titular i suplent o suplents indicant, si potser, l’ordre de substitució. 3. En allò no previst en aquests estatuts, als grups comarcals de la *Mancomunitat els seran aplicable les normes de funcionament previstes per als grups polítics dels ajuntaments.

CAPÍTOL VI Funcionament del Ple i de la Junta de Govern

Article 19. Funcionament del Ple

Al Ple li serà aplicable el règim de funcionament que la normativa vigent en matèria de règim local preveu per al Ple dels ajuntaments, amb les següents particularitats:

1. Convocatòria:

a) Les sessions ordinàries se celebraran com a mínim una vegada per semestre. Les extraordinàries quan així ho decidisca la Presidència o ho sol·licite, almenys, 1/4 del nombre legal de vocals del Ple, que ostenten, almenys, 1/4 dels drets de vot. En aquest últim cas, la celebració de la sessió s’ajustarà al que, a aqueix respecte, resulte aplicable i vinculant de la normativa vigent en matèria de règim local.

b) Les sessions del Ple es convocaran almenys amb cinc dies hàbils d’antelació.

c) La notificació de les convocatòries es podrà fer via electrònica, per correu o per qualsevol altre mitjà que deixen constància de la seua recepció. Podrà fer-se individualment a l’integrant de l’òrgan col·lectiu o remetent-la a l’ajuntament del qual forme part. S’adoptaran mesures per a facilitar l’accés dels vocals a la informació relativa als assumptes inclosos a l’ordre del dia.

2. Celebració de sessions:

a) El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència de 1/3 del número legal dels seus integrants, titulars o suplents, que ostenten 1/3 dels drets de vot.

b) Immediatament abans del començament de les sessions plenàries els portaveus dels diferents grups comarcals es podran reunir per a tractar els assumptes relacionats amb la bona marxa de la sessió.

3. Votacions:

a) A les votacions s’utilitzarà el sistema de vot ponderat. Correspondrà a cada municipi un nombre de drets de vot igual al del nombre de regidors que la legislació de règim electoral general determine per al seu ajuntament, augmentat en dos drets de vot per cada 5.000 habitants de dret o fracció.

b) És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels drets de vot per a l’adopció dels acords en les següents matèries:

– Acordar la modificació dels estatuts.

– Acordar la dissolució de la *Mancomunitat, previ els tràmits pertinents, i nomenar als vocals membres de la comissió liquidadora, així com l’aprovació de la proposta efectuada per aquesta.

– Qualsevol altra matèria que així es dispose als presents estatuts o en la normativa aplicable.

Skip to content